Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

mowieelo
4759 8adb 500
Reposted from1923 1923 vianikotyna nikotyna
mowieelo
6016 ec3c
mowieelo
Nie chce cię stracić - mówię przez sen jakbym miał jakąkolwiek władze nad tą gilotyną.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

February 01 2015

mowieelo
     
Reposted fromfandoms fandoms viaplotkara plotkara
mowieelo
Reposted fromplotkara plotkara
mowieelo
7558 fd4f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplotkara plotkara
mowieelo
Przez chwilę byłem zaklinowaną w tym pinballu kulką, ktoś jednak znowu bardzo mocno pierdolnął o bandę. Ahoj, przygodo.
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
mowieelo
5702 626e 500
Reposted fromfrenzy frenzy viaimchuckbasss imchuckbasss
mowieelo
5093 2d9c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimchuckbasss imchuckbasss
mowieelo
2279 7565 500
Another day..
Reposted fromckisback ckisback viatavorite tavorite
mowieelo
3967 5973 500
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
mowieelo
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
mowieelo
Zazdrość jest uczuciem najbardziej pobudzającym wyobraźnię.
— Stanisława Fleszarowa-Muskat ‘Pozwólcie nam krzyczeć’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

January 13 2015

5653 7c2f
Reposted fromsunlight sunlight viaimchuckbasss imchuckbasss
mowieelo
5725 d47b 500
Reposted fromFinrod Finrod vianikotyna nikotyna
mowieelo
6465 3b92
Reposted fromjestemzero jestemzero vianikotyna nikotyna
2073 57dc 500
Reposted frommissweird missweird vianikotyna nikotyna
3392 52be
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk vianikotyna nikotyna
mowieelo
7893 3455
Reposted frombeyooonce beyooonce
mowieelo
8416 34e8
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl